ŠKOLSKÁ RADA

Členové školské rady

Školská rada pracuje od 4. 9. 2014 v tomto složení:

Ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda
Ing. Jana Šašková – místopředsedkyně
Mgr. Jaromír Novák
Ing. Milan Bumerl, CSc.
Mgr. Zdeňka Pechačová
Jana Ambrožová

Školská rada

Zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách . Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Pravomoci Školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zápis ze školské rady

Zápis z jednání dne 5. 10. 2015

Usnesení Školské rady

Jednání školské rady dne 14. 10. 2013
Jednací řád školské rady