ŠKOLSKÁ RADA

Výsledky voleb 2017

Pedagogický pracovník Zákonný zástupce


Kandidátní listina pro volby 2017

Pedagogický pracovník Zákonný zástupce

Volby do školské rady 2017

Volby do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Členové školské rady

Školská rada pracuje od 4. 9. 2014 v tomto složení:

Ing. Jiří Kopáček, CSc. – předseda
Ing. Jana Šašková – místopředsedkyně
Mgr. Jaromír Novák
Ing. Milan Bumerl, CSc.
Mgr. Zdeňka Pechačová
Jana Ambrožová

Školská rada

Zřizuje podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) při základních, středních a vyšších odborných školách . Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Pravomoci Školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Zápis ze školské rady

Zápis z jednání dne 5. 10. 2015

Usnesení Školské rady

Jednání školské rady dne 14. 10. 2013
Jednací řád školské rady